Jakie rodzaje magazynów wyróżniamy?

Na magazynowanie towaru składają się takie etapy jak przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja oraz faza końcowa, czyli wydanie towaru. Jakie rodzaje magazynów wyróżniamy?

Rodzaje magazynów – podział ze względu na konstrukcję

Jeśli chodzi o rodzaje magazynów, podział ze względu na konstrukcję uwzględnia istnienie trzech różnych typów magazynów. Są to:

  • magazyny otwarte – magazyny te są organizowane na otwartej przestrzeni, są one najtańsze w eksploatacji,
  • magazyny półotwarte – magazyny te są zaopatrzone w ściany, ale nie mają postaci pełnego budynku, są organizowane na dużych i wolnych przestrzeniach,
  • magazyny zamknięte – magazyny te mają najbardziej tradycyjną postać, czyli hali magazynowej. To budynki, w których składuje się towary tak, by uchronić je przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.

Rodzaje magazynów – podział ze względu na funkcję

Magazyny mogą pełnić wiele różnych funkcji. W logistyce funkcjonuje podział magazynów ze względu na pełnione funkcje na:

  • magazyny celne – to magazyny, w których składuje się towary, dopóki nie zostaną one przepuszczone przez służby celne na granicy państw,
  • magazyny dostawcze – to magazyny, z których najczęściej się korzysta w e-commerce, są w nich składowane towary, które następnie trafiają do klienta końcowego,
  • magazyny produkcyjne – w tych magazynach najczęściej przechowuje się surowce i materiały przeznaczone do dalszej obróbki, są one charakterystyczne np. dla manufaktur i fabryk,
  • magazyny przeładunkowe – magazyny te służą do przeładowywania towarów, towary nie są w nich składowane na dłużej,
  • magazyny rozdzielcze – magazyny te służą do gromadzenia towarów różnych producentów, często stanowią one własność dużych firm logistycznych, które obsługują wielu różnych klientów. Rozwiązanie to jest opłacalne dla wielu stron, ponieważ na jednej przestrzeni można magazynować towary należące do wielu różnych sklepów.

Poza wymienionym inny podział magazynów to podział ze względu na sposoby rozmieszczenia towarów w magazynie (mogą one być składowane stale w tym samym miejscu lub po prostu tam, gdzie jest wolne miejsce, mogą także być składowane w sposób, który uwzględnia terminy wydania towaru). Magazyny rozróżniamy także pod względem sposobu załadunku towaru (w zależności od ruchu na magazynie i tego, w jaki sposób towar do niego wpływa oraz wypływa).

Scroll to Top